Bóng đèn Cao Áp Philips

  31/07/2017    Lượt xem : 1757

Gồm 5 Loại bóng đèn : Bóng đèn cao áp thủy ngân gián tiếp - Bóng đèn cao áp thủy ngân trực tiếp - Bóng đèn cao áp Sodium - Bóng cao áp Metal - Bóng cao áp Metal Halide

Danh mục sản phẩm